(0345) 544 141 E-mail

Over de VMG

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (kortweg VMG) werd in 2000 opgericht als overkoepelende organisatie voor beheerders van mortuaria in ziekenhuizen en zorginstellingen.

De VMG is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen (SKU).

De VMG voert overleg met NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, brancheorganisaties uitvaartzorg (o.a. BGNU en Nardus), overheden en andere relevante partijen. Daarnaast is de VMG lid van de Adviesraad van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche.

Leden van de VMG

Het mortuarium

In een ziekenhuis of zorginstelling worden overleden patiënten/bewoners overgebracht naar het mortuarium.
Diverse bij deze zorgverlening betrokken organisaties hebben in het jaar 2000 afspraken gemaakt over de noodzakelijke zorg voor overleden patiënten.

De ziekenhuizen hebben deze afspraken opgenomen in hun algemene voorwaarden. Voorbeelden hiervan kunt u hier downloaden.

Voor wensen van nabestaanden en/of uitvaartondernemers/-verzorgers draagt de mortuariumbeheerder ook zorg.

Om nabestaanden te informeren, is een brochure ontwikkeld over de formaliteiten na een overlijden.
Deze brochure kunt u hier downloaden.

De mortuariumbeheerder draagt zorg voor een correcte overdracht van de overledene aan de uitvaartondernemer/-verzorger die door de nabestaanden is aangewezen. De nabestaanden zijn vrij in de keuze van de uitvaartondernemer/-verzorger.

De mortuariumbeheerder zal, zoals gebruikelijk, de kosten voor het mortuarium factureren aan de uitvaartondernemer/-verzorger die door de nabestaanden is gekozen.

Noodzakelijke zorg:

 • De schouw;
 • Invullen Verklaring van Overlijden (juridisch) en B-formulier (ten behoeve van het CBS);
 • Een laatste gesprek door de behandelend arts met de nabestaanden waarin toestemming wordt gevraagd voor donatie en/of obductie;
 • Raadplegen donorregister en invullen donatieformulier (ook indien geen donatie);
 • Het gereed maken van de overledene door de verpleging zodat er door de nabestaanden op een respectvolle manier afscheid genomen kan worden / voor een laatste bezoek op de afdeling door de nabestaanden. Dit houdt in, het voorlopig sluiten van de ogen en de mond, het verwijderen van bloed en braaksel, het inbrengen van de gebitsprothese, katheterzak verwijderen en het loskoppelen van apparatuur;
 • Nabestaanden informeren over de gang van zaken. Indien gewenst kunnen de nabestaanden aanwezig zijn of helpen met de laatste verzorging van de overledene;
 • Nabestaanden op de afdeling de gelegenheid geven afscheid te nemen;
 • Persoonlijke bezittingen overdragen aan de nabestaanden;
 • Identificatiemateriaal op het lichaam van de overledene aanbrengen (b.v. patiëntensticker, polsbandje);
 • Overledene gereed maken voor verder transport;
 • Overledene overbrengen naar daarvoor bestemde ruimte (mortuarium);
 • Infuuslijnen verwijderen;
 • Katheter en stoma verwijderen;
 • Openingen en incisies sluiten;
 • Bij donatie :
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor donatie
  • Uitname weefsels en organen
  • Afplakken donatieworden
  • Minimaliseren donatiesporen
 • Bij obductie:
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor obductie
  • Uitvoeren obductie volgens aanvraag
  • Afplakken obductiewonden
  • Minimaliseren obductiesporen
 • Vrijgeven lichaam

Voorbeelden van wenselijke zorg:

 • Het gebruiken van de mortuariumfaciliteiten door de rouwvervoerder, de uitvaartondernemer en/of de familie voor de zorg aan de overledene.
 • Het wassen van de overledene;
 • Haarverzorging evt. uitgebreid met specifieke wensen als knippen, krullen, watergolven, verven of verplaatsen;
 • Scheren;
 • Verzorging handen en nagels;
 • Kleden;
 • Het verwijderen van een geïmplanteerd medisch hulpmiddel zoals een pacemaker, ICD of medicijnpomp; *
 • Etc., etc.

* dit zijn invasieve handelingen, waarvoor altijd vooraf schriftelijk toestemming van de nabestaanden wordt gevraagd.

Elke zorghandeling die niet expliciet wordt vermeld op de lijst met noodzakelijke zorg, is per definitie wenselijke zorg.

VMG zet zich in voor het bevorderen van de goede naam en faam van mortuariumbeheerders

De missie van de VMG

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg heeft tot doel:

 • bevorderen van professionele postmortale zorg aan overleden patiënten en bewoners in zorginstellingen
 • zorgvuldige informatievoorziening aan de nabestaanden van deze overleden patiënten en bewoners
 • bevorderen van de goede naam en faam van de mortuariumbeheerders en de postmortale-zorgverleners in ziekenhuizen en zorginstellingen

Dit doet de VMG onder meer door het volgende:

Aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen

Doordat mortuariumbeheer een kritische dienstverlening is met hoge kwaliteitseisen, dienen de belangen van de cliënten optimaal gewaarborgd te blijven.

Daarom heeft de VMG zich aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De ombudsman van deze instantie kan bij klachten en geschillen betreffende de dienstverlening in het mortuarium door zowel de nabestaanden als de beheerder worden ingeschakeld. De uitspraken zijn bindend.

Meer informatie over de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen en het klachtenreglement kunt u terugvinden op www.ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Overlegpartner / deskundigsheidsbevordering

De VMG fungeert als gesprekspartner voor de overheid en andere instanties. Wettelijke bepalingen kunnen onderwerp van gesprek zijn en tevens zal er overleg worden gevoerd met branche-organisaties binnen de gezondheidszorg en het uitvaartwezen.

Algemene voorwaarden

Nabestaanden en uitvaartondernemers/-verzorgers zijn gebaat bij duidelijke wederzijdse afspraken en voorwaarden. Deze voorwaarden van de VMG kunt u hier inzien en downloaden.

Kwaliteitsbewaking

 • Overleg met opleidingsinstituten om de opleidingen op het gebied van postmortale zorg verder te professionaliseren en actueel te houden.
 • Adviseren bij kwaliteitscertificering
 • Opstellen van een Programma van Eisen voor de inrichting van mortuaria en obductieruimtes
 • Gedragscode (deze kunt u hier inzien en downloaden)

Waarom lid worden van VMG

 • Gebruik kunnen maken van uniforme protocollen en procedures
 • Gebruik maken van onafhankelijke klachtenregeling
 • Gebruik maken van de algemene voorwaarden.
 • Kwaliteitsbewaking en -bevordering
 • Belangenbehartiging van nabestaanden van overledenen

Belangrijke documenten

Algemene voorwaarden
voorbeeld

Algemene voorwaarden
VMG

Formaliteiten bij
overlijden

Gedragscode
VMG

NIEUWS

Kamervragen november 2017

Naar aanleiding van de uitzending van Kassa ‘Nabestaanden dupe van niet-transparante uitvaartondernemers’ (op 4 november 2017) stelde Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) vragen aan minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins.
De antwoorden kunt u hier downloaden.


Brief aan minister

Op 1 juni 2016 hebben BGNU en de VMG een gezamenlijke brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanleiding hiervoor waren de vragen die Tweede Kamerlid mevrouw drs. H. Bruins Slot heeft gesteld.

Dowloaden brief
Downloaden bijlage

VMG / BGNU Overleg

Op 7 april 2016 hebben de besturen van de VMG en de BGNU met elkaar gesproken over het onderwerp mortuariumkosten. Dit naar aanleiding van enkele aanbevelingen, die uit een uitzending van het TV-programma KASSA aandacht verdienden.

Tijdens dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Alle schriftelijke informatie zal worden beoordeeld en waar nodig herzien, zodat belangstellenden nog beter geïnformeerd kunnen worden.
 • De site van de VMG wordt herzien – betere informatie voor iedere belangstellende;
 • Informatiemateriaal voor nabestaanden en zorginstellingen wordt herzien en nog beter leesbaar/toegankelijk gemaakt.
 • Gedragscode van de VMG wordt herzien (BGNU is gevraagd om hieraan mee te werken)
 • VMG gaat aanbevelingen doen aan NVZ m.b.t. voorwaarden, verstrekking informatie(boekjes)
 • Leden van de VMG worden waar nodig aangesproken op incorrect gedrag t.a.v. Gedragscode en Algemene voorwaarden;
 • Leden van de VMG wordt gevraagd duidelijk en tijdig te communiceren over tarieven en afgiftetijden.

Alle informatie inclusief deze brief is voor iedere betrokkene beschikbaar en kan/mag worden gedeeld middels (bijvoorbeeld) websites van ziekenhuizen, mortuariumbeheerders en uitvaartverzorgers.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onderstaand treft u aan hoe u ons kunt bereiken. U kunt ook het contactformulier invullen.

Secretariaat VMG

p/a Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
T (0345) 54 41 41
E info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Contactformulier