Heldere procedures mortuarium beschermen nabestaanden

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) heeft alle procedures rond de zorg tussen overlijden in het ziekenhuis en uitvaartverzorging geëvalueerd en in heldere regels en protocollen vastgelegd. De verduidelijking van regels en procedures maakt de rolverdeling tussen het ziekenhuis, het aan het ziekenhuis verbonden mortuariumbeheerder en de uitvaartverzorger transparant. Dit voorkomt dat nabestaanden pijnlijk verrast kunnen worden door de taakverdeling van partijen of door kosten die zij in rekening brengen.

“De regels, procedures en onderliggende principes zijn niet nieuw”, zegt Joris Huizinga, voorzitter van de VMG. “Maar in de praktijk verschilde soms de interpretatie of werden ze losjes toegepast. Met name in de verhouding tussen mortuariumbeheerder en uitvaartverzorgers, gaf dat weleens frictie. De aanscherping die we nu doorvoeren moet die frictie voorkomen en vooral zorgen dat nabestaanden daar geen last van ondervinden.”

De afgelopen jaren hebben zulke fricties enkele conflicten veroorzaakt. Het zijn incidenten, maar zij zijn voor nabestaanden uiterst pijnlijk en hebben tot Kamervragen geleid. De VMG heeft daarop evaluatie en herformulering van regels en procedures aangekondigd, die is uitgevoerd in overleg met de branchevereniging van keurmerkuitvaartverzorgers BGNU. Het resultaat is inmiddels gecommuniceerd aan het betrokken ministerie van Volksgezondheid.

Gedragsregels vastgelegd

Mortuariumbeheerders zijn specialisten in het bewaren en in goede conditie houden of brengen van de lichamen van overledenen. Onmiddellijk na overlijden verrichten zij in opdracht van het ziekenhuis alle noodzakelijke handelingen, zoals verwijderen van infuuslijnen of katheters, hechten van (incisie)wonden of voorbereiden op donatie of obductie. Zij zijn verplicht vanaf uiterlijk drie uur na overlijden het lichaam te koelen op kosten van nabestaanden of hun uitvaartverzorger, ongeacht of zij daar opdracht voor hebben ontvangen. Daarnaast kunnen zij uitsluitend in opdracht van nabestaanden wenselijke zorg verlenen, zoals verzorgen en kleden, coifferen van de overledene en het faciliteren van een (rituele) wassing, al dan niet samen met nabestaanden.

Om in eigen kring elk misverstand over regels en procedures weg te nemen, heeft de VMG haar bestaande gedragscode uitgewerkt in een aantal gedragsregels. Die schrijven onder meer voor dat opdrachten van nabestaanden of hun uitvaartverzorgers altijd worden vastgelegd in een ondertekend formulier, waarbij vooraf wordt aangegeven wat de kosten zijn. In overleg met de ziekenhuizen worden de algemene voorwaarden van ziekenhuizen en beheerders en informatie op hun websites waar nodig aangepast. Een nieuwe brochure voor nabestaanden legt uit hoe rollen, taken en kosten zijn verdeeld en welke keuzevrijheid zij daarbij hebben.

Keuze aan nabestaanden

In de gedragsregels is opgenomen dat mortuariumbeheerders die ook uitvaartdiensten leveren in hun contacten met nabestaanden de keuzevrijheid aan de orde stellen en expliciet verwijzen naar alternatieve mogelijkheden van uitvaartzorg in de regio. Daarmee wordt een potentiële twistappel tussen marktpartijen expliciet geadresseerd en een gelijk speelveld bevorderd.

Overigens benadrukt voorzitter Huizinga dat de postmortale zorg in bijna alle gevallen probleemloos verloopt en vloeiend overgaat in uitvaartzorg. “De wenselijke zorg na overlijden is opgenomen in veel naturaverzekeringen en in andere gevallen neemt de verzorger van de uitvaart die als voorschotpost op de uitvaartnota voor zijn rekening. Nabestaanden hebben zo één aanspreekpunt dat de zorg en de facturering daarvan coördineert.”

Voor meer informatie:

Hein Haenen, contactpersoon namens de VMG, 06 83984686, hhaenen@xs4all.nl

Back To Top